komornik sądowy i jego zadania

Komornik sądowy i jego zadania

Komornik sądowy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym przy którym działa. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r., tj. Art. 18 ust. 2 cyt ustawy podlega bezpośrednio pod prezesa sądu rejonowego przy którego sądzie rejonowym komornik działa.

Przepis ten wskazuje bezpośredni sposób podporządkowania komornika sądowego pod prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik – sprawując tym samym nadzór.

Oznacza to w praktyce, iż z dniem złożenia ślubowania na podstawie art. 17 ust. 2 uks komornik uzyskuje prawo wykonywania czynności, lecz także z tym dniem nawiązuje stosunek podległości służbowej wobec prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Ustawową rolą komornika sądowego jest w zasadzie wykonawanie rozstrzygnięć sądowch w drodze przymusu egzekucyjnego, a także czynności nieegzekucyjnych.

Komornik na podstawie odrębnych przepisów wykonuje również inne czynności, m.in. przeprowadzenie spisu inwentarza, sporządzenie protokołu stanu faktycznego.

Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika od 30 listopada 1997 roku do 1 stycznia 2019 roku była ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, które zastąpiły ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Zadania komornika sądowego

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji komornikom powierza się następujące zadania:

1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.);

2)wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

2a) 1 wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

3)wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4)wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 4 cyt. ustawy:

Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

1)na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139 (1) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

1a)na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

2)sporządza protokół stanu faktycznego;

3)na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Sądowy i jego zadania. Podsumowanie.

Podsumowując powyższe zadania, komornicy wykonują w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych – pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom, orzeczeniom sądowym oraz prezesowi sądu rejonowego, przy którym działają.

 

 

 

Przewiń do góry