O mnie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski został powołony na stanowisko komornika przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z decyzją z dnia 15 czerwca 2020r o numerze porządkowym DWOiP-IV.6340.82.2020. Decyzja o powołaniu na stanowisko komornika stała się ostateczna z dniem 21 lipca 2020r. Po uprawomocnieniu się decyzji Radosław Klimaszewski utworzył Kancelarię Komorniczą zgodnie z art. 15 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 771 ze zm.). Po złożeniu ślubowania przez Prezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie o treści: „Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.” od dnia ślubowania oraz w związku z Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie nadania numeru porządkowego nowo utworzonej kancelarii komorniczej Radosław Klimaszewski jako komornik rozpoczął pełnienie obowiązków jako: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski, Kancelaria Komornicza nr XVI w Radomiu 26-604 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 85/2.

Pełne dane tutejszego komornika sądowego to:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski

Kancelaria Komornicza Nr XVI w Radomiu

26-604 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 85/2

NIP: 7431856703, REGON: 386666010

e-mail: radom.klimaszewski@komornik.pl

strona internetowa: www.komornik-radom.eu

ID EPU: 2986

tel. 790-405-480

BNP Paribas Bank Polska S.A. 66 1600 1462 1891 3175 1000 0008

Kancelaria czynna w poniedziałki, środy oraz piątki w godzinach: 09.00-17.00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach: 08.00-16.00.

Przyjęcia interesantów odbywają się we wtorki w godzinach 08.00-16.00 oraz w inne dni tygodnia po ustaleniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Dla zapewnienia sprawności i szybkości prowadzonych postępowań Kancelaria Komornika korzysta z niżej wymienionych udogodnień i wyspecjalizowanych systemów informatycznych:

 • CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych w celu wyszukiwania ksiąg wieczystych dłużnika po jego danych osobowych;

 • CEPIK 2.0.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w zakresie ustalenia danych pojazdów dłużnika;

 • CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej z dostępem on-line do danych niejawnych dla sprawnej weryfikacji danych dłużnika;

 • SISP

System Informacyjny Statystki Publicznej z dostęm on-line do danych niejawnych dla sprawnej weryfikacji danych dłużnika;

 • EPU

elektroniczny system sądowy e-Sąd umożliwia obsługę wniosków egzekucyjnych składanych w formie elektronicznej;

 • EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dla zapewnienia prawidłowego kontaktu z jednostkami administracji publicznej;

 • EUKW

w przypadku skierowania egzekucji do nieruchomości dłużnika zajęcia nieruchomości dokonywane są niezwłocznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

 • Komornik SQL-EAE

system operacyjny kancelarii.

 • OGNIVO

w zakresie poszukiwania rachunków bankowych dłużników i obsługi zajęć. Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A

 • PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń w celu elektronicznego przesyłania wniosków do ZUS – EKS w celu uzyskania informacji o płatnikach składek.

 • REGON

wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa, zwanego dalej „prezesem właściwego sądu rejonowego”. Ponadto przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Do jego zadań należy:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik Sądowy ma ponadto prawo:

 • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
 • sporządzanie spisów inwentarza.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski zgodnie z §  3  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych prowadzi następujące rodzaje spraw:

1) sprawy „Kmp” – do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się lub o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia tych świadczeń (sprawy o alimenty, zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych);

2)repertorium „Kms” – do rejestrowania spraw o egzekucję należności sądowych  (grzywny, opłaty sądowe, kary pieniężne – w których wierzycielem jest Skarb Państwa);

3)repertorium „GKm” – do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń dochodzonych na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących od sądów gospodarczych lub o wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia tych roszczeń wydanych przez sądy gospodarcze

(roszczenia pieniężne z elementem gospodarczym);

4)repertorium „Km” – do rejestrowania pozostałych spraw egzekucyjnych, pozostałych spraw o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub spraw prowadzonych na podstawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym ( roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń);

5)repertorium „Kmn” – do rejestrowania pozostałych spraw oraz czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi (spis inwentarza, doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika, sporządzanie protokołu stanu faktycznego,  na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty).

Ponadto komornik prowadzi Dziennik “Kmo” do rejestrowania korespondencji ogólnej, nie związanej z wyżej wymienionymi spraw.

 

Scroll to Top