Prawo wyboru komornika

Komornik sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej. Działa przy sądzie rejonowym. Zadania, które wykonuje, zostały wymienione w ustawie z 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych.

 1. Zadania komornika

Przykładowe zadania komornika to:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Poza tym komornika ma prawo także do:

 • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
 • Rewir komorniczy

Komornik sądowy działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego.

Prezes sądu rejonowego na stronie internetowej sądu prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz komorników działających przy tym sądzie, w którym wskazuje imiona i nazwiska komorników oraz numery porządkowe, siedziby i adresy ich kancelarii.

Rewirem komorniczym dla Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosława Klimaszewskiego jest obszar:

 • miasta Radom

oraz gmin:

 • Jastrzębia
 • Jedlnia-Letnisko
 • Kowala
 • Przytyk
 • Skaryszew
 • Zakrzew
 • Prawo wyboru komornika

W niektórych sprawach wybór komornika może być dokonywany przez wierzyciela.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radosław Klimaszewski może prowadzić postępowania egzekucyjne oraz inne czynności wchodzące w zakres jego obowiązków na terenie całej apelacji lubelskiej.

Wyjątkiem są sprawy:

 • o egzekucję z nieruchomości,
 • o wydanie nieruchomości,
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Wierzyciel, realizując prawo wyboru komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji składa oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 • Kiedy komornik wybrany przez wierzyciela ma prawo odmówić wszczęcia egzekucji?

Prawo wyboru komornika przez wierzyciela może być ograniczone w niektórych przypadkach.

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia                            o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000,
 • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%,
 • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

Ponadto komornik wybrany przez wierzyciela może odmówić danemu wierzycielowi przyjęcia sprawy, jeżeli liczba wniosków egzekucyjnych, jakie wpłynęły do kancelarii w danym roku od tego wierzyciela, przekroczyła 100.

Scroll to Top